Tietoa seminaarista / Seminar info


Kuka saa määritellä, mikä on kulttuuriperintöä? Kenelle kulttuuriperintö kuuluu? Pitäisikö museokokoelmien olla ilman rajoituksia kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä? Kenen historiaa esittelemme? Voidaanko tai pitääkö jostakin vaieta? Voiko museo tehdä kokoelmapoistoja? Miten kulttuuriperintöä voi laittaa esille? Museo on yhteiskunnan muisti, mutta onko yhteiskunnalla oikeus myös unohtaa? Millaista on 2000-luvun museoetiikka?

Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian opiskelijoiden järjestämä vuotuinen museologiaseminaari järjestetään 16.–17.4.2015. Seminaaripaikkana toimii Martti Ahtisaari -sali, joka sijaitsee Agora-rakennuksessa Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampusalueella. Tänä vuonna seminaari järjestetään 19. kertaa.

Seminaari toteutetaan yhteistyössä ICOM Suomen komitean ja Suomen museoliiton kanssa, ja sen otsikko on Museoetiikka 2.0: Eettiset näkökulmat kulttuuriperintötyössä. Kehyksen seminaarin puheenvuoroille luovat ICOMin julkaisemat Museotyön eettiset säännöt.

ICOMin Museotyön eettisten sääntöjen mukaiset teemat ovat:
 1. Museon tehtävä: museot säilyttävät, tulkitsevat ja edistävät ihmiskunnan luonnon- ja kulttuuriperintöä 
 2. Kokoelmien merkitys: museot ylläpitävät kokoelmiaan yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi 
 3. Avoimuus: museoilla on primaariaineistoa uuden tiedon saamiseksi ja välittämiseksi 
 4. Kasvatuksellisuus: museot tarjoavat mahdollisuuksia luonnon- ja kulttuuriperinnön arvostamiseen, ymmärtämiseen ja suojeluun 
 5. Hyödynnettävyys: museoiden voimavarat tarjoavat mahdollisuuksia muille julkisille palveluille 
 6. Yhteisöllisyys: museot toimivat läheisessä yhteistyössä niiden yhteisöjen kanssa, joista niiden kokoelmat ovat peräisin ja joita ne palvelevat 
 7. Laillisuus: museot toimivat lainmukaisesti 
 8. Ammatillisuus: museot toimivat ammattitaitoisesti

In English


Who gets to define what cultural heritage is? To whom cultural heritage belongs? Should the museum collections be accessible and available to all without limitations? Whose history are we presenting? Can we or must we keep quiet about something? Can museums make deaccessioning from their collections? How can cultural heritage be displayed? The museum is the memory of society, but is society also entitled to forget? What is the museum ethics of the 2000s like?

The annual museology seminar organized by students will be held at the University of Jyväskylä on April 16-17th 2015. The location for the seminar is the Martti Ahtisaari -auditorium in Agora building within the Mattilanniemi campus. The seminar is organized in cooperation with ICOM Finland and the Finnish Museums Association, and its title is Museum Ethics 2.0: Ethical aspects in cultural heritage work. The Code of ethics published by ICOM forms the framework for the seminar themes and presentations. We look forward to relevant, critical and innovative discussions influenced by the ICOM Code of Ethics. The themes are as follows:

 1. The museum's mission: Museums preserve, interpret and promote the natural and cultural inheritance of humanity.
 2. The significance of the collections: Museums that maintain collections hold them in trust for the benefit of society and its development.
 3. Transparency: Museums hold primary evidence for establishing and furthering knowledge
 4. Education: Museums provide opportunities for the appreciation, understanding and management of the natural and cultural heritage.
 5. Utility: Museums hold resources that provide opportunities for other public services and benefits
 6. Museums work in close collaboration with the communities from which their collections originate as well as those they serve.
 7. Legal: Museums operate in a legal manner.
 8. Professionalism: Museums operate in a professional manner
ICOM Code of Ethics:  


Museums Association Code of Ethics: